Erfarna konsulter med bred kunskap

Inventering - Återbruk - Markundersökning

Erfarna konsulter med bred kunskap

Inventering - Återbruk - Markundersökning

Miljökonsult Göteborg – inventering, undersökningar  och lösningar

Hos Lynx Miljökonsult hittar ni omfattande expertis inom miljörelaterade ämnen. Vi arbetar med myndigheter, företag och organisationer där våra tjänster bland annat innefattar:

Våra rutinerade miljökonsulter i Göteborg kombinerar sin kunskap och erfarenhet för att finna och leverera en skräddarsydd lösning för er - som är både praktisk, genomförbar och uppfyller ställda krav.

Kontakta oss för mer information och för att påbörja ett samtal om hur vi kan bistå er i ert miljöarbete och uppfylla myndighetskrav!

Miljötekniska undersökningar

Genom att utföra miljötekniska undersökningar på det område ni planerar att bygga på kan vi avgöra om marken är lämplig för återanvändning eller om den behöver saneras. Vi tar hand om hela processen, från undersökningar och riskbedömningar till kostnadskalkyler och åtgärdsförslag vid eventuell sanering.

Slutligen sammanställer vi rapporter tillsammans med en lista över rekommenderade åtgärder vid förorenad mark. Vi fungerar som en länk mellan er och myndigheterna för att säkerställa att ert projekt blir så framgångsrikt och effektivt som möjligt.

Våra miljökonsulter specialiserar sig på att undersöka och inspektera områden och byggnader. Vi genomför bland annat riskbedömningar, miljökontroller, miljötekniska undersökningar samt erbjuder projekt- och miljöstöd.

Kontakta oss för att få veta mer eller för att boka in ett besök!

Miljöinventering i Göteborg

Vi utför miljöinventeringar för olika typer av fastigheter och har lång erfarenhet av byggnader från olika tidsepoker. Därmed är vi väl förtrogna med vilka ämnen som kan finnas i byggnaden, såsom asbest, PCB, tjära, blåbetong, klorparaffiner, CFC, ftalater osv. Med en väl utförd miljöinventering inför rivning eller ombyggnation minskar risken för kostsamma ÄTO:r.

I samband med miljöinventering, eller fristående, utför vi även återbruksinventeringar. Detta kan utföras både i syfte att uppfylla lagkrav eller i syfte att aktivt återbruka produkter och material. Inventeringen görs utifrån parametrar såsom demonterbarhet, skick, innehåll av farliga ämnen, efterfrågan på marknaden samt specifika produktkrav kopplade exempelvis till bärande konstruktion. Om ditt projekt vill använda sig av återbruk efter utförd inventering kan vi koppla ihop er med en återbruksmäklare för att underlätta processen.

Lynx utför även radonmätningar och utredningar för att åtgärda radonproblematik. Inom företaget finns certifierad radonkonsult för mätning och åtgärd.  

Det finns många aspekter att hålla koll på i ett byggprojekt, särskilt när det gäller miljöfrågor. Om vissa moment inte utförs i rätt tid kan det leda till förseningar. Vi erbjuder både utförande och miljöstöd under hela projektets gång, för att säkerställa att allt löper smidigt. Lynx erbjuder även certifierad miljöbyggnadssamordnare som hjälper till att hålla ihop de olika indikatorerna så projektet uppfyller önskat betyg. 

Miljökonsulter Göteborg - Certifierad kompetens

Med oss som samarbetspartner kan ert företag eller organisation känna er säkra på att arbetet utförs med stor kvalitet. Lynx har personal med följande certifieringar:

  • Certifierad provtagare jord och grundvatten enligt Nordtest
  • CMF-certifierad miljöinventerare
  • Certifierad miljöbyggnadssamordnare 4.0
  • Certifierad radonkonsult

Våra miljökonsulter har den senaste kunskapen kring olika metoder och verktyg inom miljöområdet. Vi är uppdaterade kring riktlinjer, certifikat och bestämmelser för att kunna erbjuda er rätt information och rådgivning.

Kontakta oss och boka in ett första möte!

Liten firma med stor erfarenhet

Med lång erfarenhet inom både offentliga, statliga och uppdrag för privata företag fokuserar vi på att hitta lösningar. Som en mindre firma med alla kompetenser under samma tak erbjuder vi kontinuitet och effektivitet. Vi kan följa projektet från start till slut och vara involverade i alla skeden av ert projekt.

Vi hjälper dig att navigera genom miljölagar, utredningar och anmälningar. Som en mindre miljökonsultfirma erbjuder vi personlig service, snabba beslutsvägar och mindre administration, vilket innebär att vi ofta kan utföra uppdrag även med kort varsel.

Alla våra arbeten utförs med fokus på kundens specifika behov, för att säkerställa att varje projekt får rätt omfattning. Genom att välja oss som din miljökonsult får du en partner som är engagerad och flexibel. 

Vi hjälper er uppfylla lag- och projektkrav

Idag finns flera regler och lagar gällande miljö som företag och organisationer behöver följa. Det kan vara svårt att ha kunskap om vad det är som gäller då det kontinuerligt tillkommer nya direktiv. Vi hjälper till med anpassningen och stödjer er i att hitta ett sätt att följa de regler som finns så att ni kan fatta rätt beslut.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om kommande lagändringar och lagförslag för att ditt företag ska kunna fatta hållbara och grundade beslut för framtiden.

Vårt mål och önskan är att underlätta för er i miljöarbetet på ett kostnadseffektivt, smidigt och bestående sätt. 

Ta steget mot en hållbar framtid!